• Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku"
  • Nadzór nad: Zad. A: Budową północnej obwodnicy m. Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935

  • Nadzór nad : Zad .B: Budową północnej obwodnicy m. Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW nr 935
  • Nadzór nad budową drogi dojazdowej w ciągu drogi krajowej S-7 odcinek Występa – Barcza wraz z wiaduktem nad linią kolejową Warszawa – Kraków, przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, na terenie gmin: Łączna i Zagańsk
  • Nadzór nad budową obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728
  • Nadzór nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: Droga nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno
  • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową ulic: Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152 do km 137+824
  • Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)”
  • Zarządzanie kontraktem w zakresie budowy drogi krajowej nr 78 na odcinku Północnej Obwodnicy Jędrzejowa, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
  • Nadzór nad przebudową dróg powiatowych w Krzeszowicach
  • Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień Zadanie 3. Kontrakt 2: Budowa obwodnicy m. Chodel w ciągu drogi woj. Nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie - Bełżyce – Konopnica”
  • Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek”
  • Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. – Ćmielów – I etap”